Aktualności

Kontrowersyjne postępowanie administracyjne.

Czy Wójt Gminy po raz trzeci odmówi ustalenia warunków zabudowy i tym samym nie odniesie się do wiążących wyroków WSA?

W 2020 r. w imieniu inwestora wystąpiliśmy z wnioskiem do Wójta Gminy o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego. Wójt Gminy odmówił ustalenia takich warunków, z czym nie można było się zgodzić. Jednak Samorządowe Kolegium Odwoławcze podzieliło zdanie Wójta. Skorzystaliśmy z możliwości złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który unieważnił obie decyzje. W orzeczeniu sądu znajdowała się ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania.

Wójt Gminy ponownie wydał decyzję odmowną ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu tłumacząc się, że w wyrażonym uzasadnieniu do wyroku WSA poglądem „nie sposób się zgodzić”. Nie można było przyjąć takiego stanowiska Wójta, ponieważ decyzja została wydana z pominięciem wskazań zawartych w wyroku WSA. Sprawa wydawała się oczywista i zostało złożone odwołanie do SKO. Odpowiedź z SKO była równie zaskakująca jak całe to postępowanie administracyjne. SKO również nie chciało przyjąć wytycznych z orzeczenia WSA. Po raz kolejny złożona została skarga do WSA.

Sąd uznał, że „jednoznacznie doszło do naruszenia art. 153 p.p.s.a., zgodnie z którym ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy (…). Nie budzi na gruncie niniejszej sprawy wątpliwości, że organy nie tylko nie postąpiły stosownie do wskazań zawartych w uzasadnieniu do wskazanego wyroku, ale wręcz w sposób jawny te wskazania negują zarzucając ich wadliwość, czemu wprost dają wyraz w uzasadnieniu do wydanych decyzji”.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

autor: Łukasz Cyrwus-Zając